Zpět do obchodu

Registrace

Collonil Nubuk+Velours Spray 200ml

Impregnační a ošetřující sprej na broušenou kůži a textil v bezbarvém provedení

199 Kč

Collonil Nubuk+Velours Spray 200ml

Detailní popis produktu

Neohodnoceno
  • odstraňuje mastné a lesklé plochy na velurových usních (i na umělých velurech)
  • vhodný i na TEX materiály
  • lze použít na obuv (i v kombinaci kůže-textil), koženou galanterii, koženné oděvy apod. 
  • po použití spreje je vhodné useň lehce vyčesat krepovým  kartáčkem nebo kostkou Collonil Cleaner

 

Návod na použití Collonil Nubuk+Velours

Před použitím spreje očistěte povrch materiálu od nečistot kartáčkem na textil. Poté ze vzdálenosti min. 30 cm nastříkejte na povrch a nechejte zaschnout. Po zaschnutí povrch zdrsněte krepovým kartáčkem nebo Nubuk Boxem.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.Zákaz kouření.

P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.

P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.

P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Bez dostatečného větrání je možný vznik explozivních směsí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • odstraňuje mastné a lesklé plochy na velurových usních (i na umělých velurech)
  • vhodný i na TEX materiály
  • lze použít na obuv (i v kombinaci kůže-textil), koženou galanterii, koženné oděvy apod. 
  • po použití spreje je vhodné useň lehce vyčesat krepovým  kartáčkem nebo kostkou Collonil Cleaner

 

Návod na použití Collonil Nubuk+Velours

Před použitím spreje očistěte povrch materiálu od nečistot kartáčkem na textil. Poté ze vzdálenosti min. 30 cm nastříkejte na povrch a nechejte zaschnout. Po zaschnutí povrch zdrsněte krepovým kartáčkem nebo Nubuk Boxem.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.Zákaz kouření.

P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.

P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.

P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Bez dostatečného větrání je možný vznik explozivních směsí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jméno značky: Collonil
Kategorie: Péče o obuv
Dostupnost: Skladem
199 Kč
Zpět do obchodu